Vårt ansvar

Vi respekterar de mänskliga rättigheterna
Kockens verksamhet och vårt förhållande till omvärlden skall kännetecknas av respekt för de mänskliga rättigheterna. Ledord i vårt agerande är ärlighet, integritet och öppenhet.

Vi tar ett långsiktigt ansvar för vårt samhälle
Kockens bedriver en ansvarsfull och långsiktig verksamhet och vi uppfyller våra skyldigheter i de samhällen som vi verkar i. Vi respekterar kulturer, värden och traditioner i de länder där vår verksamhet bedrivs.

Vi förväntar oss att våra partners följer etiska riktlinjer
Kockens strävar efter att våra relationer med leverantörer, kunder och affärspartners skall vara ömsesidigt fördelaktiga. Vi förväntar oss att våra leverantörer och partners följer etiska riktlinjer som ligger i linje med våra egna.

Vi följer gällande lagar
För Kockens är det en självklarhet att vår verksamhet, våra anställda, våra leverantörer och våra partners följer gällande lagar och föreskrifter i de länder där verksamheten bedrivs.

Våra anställda är grunden för vår verksamhet
Kockens anställda och anställda hos våra leverantörer skall ha lokalt anpassade och acceptabla anställningsvillkor avseende lön, arbetstid och ledighet. Anställningsavtal skall finnas. Lön skall betalas regelbundet och i tid. I de fall anställda erbjuds bostad skall boytan per person uppfylla lagens minimikrav, vara hygienisk samt erbjuda tillfredsställande personlig integritet.

Kockens anställda och anställda hos våra leverantörer skall ha rätt till facklig anslutning och kollektiva avtal. De skall ha rätt till semester och andra ledigheter enligt lag samt kunna vara frånvarande på grund av sjukdom utan negativa efterverkningar.

Kockens rekryterar, anställer och befordrar anställda baserat på den kompetens som krävs för det arbete som ska utföras. Alla anställda med samma erfarenhet och kvalifikationer skall erhålla lika lön för lika arbete.

Vi accepterar inte någon form av diskriminering
Kockens accepterar inte någon form av diskriminering på våra eller våra leverantörers arbetsplatser, vare sig det handlar om etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

Vi värnar om en säker arbetsmiljö
Kockens anställda och våra leverantörers anställda skall alltid ha en säker arbetsmiljö där hälsan inte äventyras och där olyckor undviks. Det skall finnas tillgång till drickbart vatten, sanitetsutrymmen och nödvändig skyddsutrustning. Gällande lagstiftning skall vara ett minimikrav och Kockens strävar hela tiden mot en högre standard inom ramen för tillgängliga ekonomiska medel.

Vi utnyttjar inte tvångsarbete
Kockens kräver att våra leverantörer och partners inte utnyttjar tvångsarbete, ofrivilligt eller oavlönat arbete i någon form. Lön eller ägodelar får inte tas i pant i utbyte mot arbete och ingen får hållas kvar i arbete mot sin vilja. Fysiska, sexuella eller psykologiska bestraffningar eller trakasserier får inte förekomma.

Vi utnyttjar inte barnarbete
Kockens kräver att våra leverantörer och partners inte utnyttjar barnarbetskraft. Minimiålder för anställning skall vara enligt ILO’s* konventioner eller högre om lokal lagstiftning säger så. Anställning av ung arbetskraft får inte äventyra deras hälsa, utbildning eller utveckling.

*International LabourOrganization, ett organ inom FN